فهرست عناوين

  صفحه اصلی

  نشانی های ادواری

  تاريخچه هيئت

  اعضای هيئت امنا

  زندگينامه مرحوم توتونچيان

  اسامی شهدا و مرحومان

  مقالات

  تماس با ما

لوگوی ما:

گوشه ای از مداحی حاج محمد باقر کوچه مشکی در شب عرفه در حرم حضرت عبدالعظيم

آخرين به روز رسانی:
->


اسامی شهدا و مرحومان
ترا که عشق و محبت مرام و آيين استنصيــحتی کنـــم ات راه زندگــی اين اســـت
ز جــمـع دل شــدگان پـای بــرون مــگذارکه عشق جمع پريشـان به آل ياسين است

هيئت مکتب آل ياسين وظيفه خود می داند که از مرحومان و شهدای اين هيئت تجليل و قدردانی به عمل آورد. بدين سبب اميدواريم که با نام بردن از اين عزيزان در سايت اينترنتی هيئت توانسته باشيم کمال قدردانی را از اين بزرگان به عمل آوريم.

جوانان ناکام هيئت


نام: ايوب يزدچی شش گلانی
تولد: 1338 - تبريز
نام پدر: مهدی
شهادت: 11/1/63 - ايخوش
سرباز وظيفه لشگر 21 همزه پادگان افسريه
آرامگاه: بهشت زهرا - قطعه 24
نام: فرج فرهی کيا
تولد: 1338 - تبريز
نام پدر: حسين
شهادت: 10/10/64 - پادگان پسوه
سرباز وظيفه لشگر 23 نوهد پادگان حر
آرامگاه: بهشت زهرا - قطعه 27رديف 59 - شماره پ
نام: حسين اميرجهادی
تولد: 1357 - تهران
نام پدر: يعقوب
وفات: 24/ 8 /80 - تهران
دانشجو
آرامگاه: بهشت زهرا - قطعه 16رديف 150 - شماره 21
نام: سيد محمد وزيرپور
تولد: 1340 - تهران
نام پدر: حسين
وفات 30/5/62 - تهران
آرامگاه: بهشت زهرا - قطعه 16رديف 62 - شماره 47


مرحومان هيئت


نام: يعقوب اميرجهادی
تولد: 1325 - تبريز
نام پدر: محمدتقی
وفات: 10/3/83 - تهران
آرامگاه: بهشت زهرا - قطعه 43 رديف 69 - شماره 24
نام: حاج مهدی امينی
تولد: 1307 - تبريز
نام پدر: محمود
وفات: 21/10/82 - تهران
آرامگاه: بهشت زهرا - قطعه 208 رديف 80 - شماره 33

نام: ابراهيم دم آب
تولد: 1305 - تهران
وفات: 13/1/75 - تهران
آرامگاه: بهشت زهرا - قطعه 73 رديف 186 - شماره 61
نام: حاج رضا قلی باقری خامنه
تولد: -
نام پدر: -
وفات: -
آرامگاه: بهشت زهرا - قطعه - رديف - - شماره -

عـــــجب نوری ز چشـــــم دوســتان رفـتعــــجب خــــندان گلـــی از بوســــتان رفت
يک عمـــر علـی گفــت در اين دار مکافاتبا مهــــر علی شــاه ولايت، به جــنان رفت
او عشق حسين داشت بدل در همه ايامبا عشق حسين بن علی، او به امان رفت


- حضرت آيت الله حاج سيد علی اصغر خويی- حاج محمد تقی پور اسکويي- آقای رضا چوبان
- ميرزا ابراهيم نخجوانی- حاج محمد تقی عمو اغلی- آقای غلامحسين نوحه خوان
- آقای کاظم خالوغلی- حاج رضا شفق- مشهدی بابا
- آقای محمد دروگر- مشهدی محمد حدادی- آقای مصطفی عرب باشی
- آقای اسماعيل عرب- آقای نيکخواه- آقای خلخالی
- آقای سعيد پيشدادی- حاج حسين خداکرمی- آقای مشهدی محمد خداکرمی
- حاج بيوک توتونچيان- آقای تقی عرب- آقای سيد علی اکبر
- آقای محمد تقی اميرجهادی- حاج مهدی امينی- حاج اسماعيل شتربانی
- حاج اسماعيل شرق- حاج مجيد شرق- حاج حميد شرق
- برادران حجاری- آقای علی حيدری- حاج احمد باقری
- آقای ابراهيم دماب- آقای اکبر مهادمهين- حاج محمد تقی مه آبادی
- آقای اکبر مهادمهين- حاج محمد تقی مه آبادی- حاج فيروز فلکی
- آقای تبريزی نوحه خوان- حاج اسماعيل نانوا- علی اصغر سهيلی
- حاج اسماعيل نانوا- علی اصغر سهيلی- حاج تقی رافع شاعر
- آقای محمد شمس- حاج خليل فاخری

طراح سايت: مهدی فرهی کيا
farahikia_m@yahoo.com