فهرست عناوين

  صفحه اصلی

  نشانی های ادواری

  تاريخچه هيئت

  اعضای هيئت امنا

  زندگينامه مرحوم توتونچيان

  اسامی شهدا و مرحومان

  مقالات

  تماس با ما

لوگوی ما:

گوشه ای از مداحی حاج محمد باقر کوچه مشکی در شب عرفه در حرم حضرت عبدالعظيم

آخرين به روز رسانی:
->


مقالات>توحيد در بيان مبارک علی ابن ابيطالب عليه السلام (حاج محرم عظيم نژاد)

ترا که عشق و محبت مرام و آيين استنصيــحتی کنـــم ات راه زندگــی اين اســـت
ز جــمـع دل شــدگان پـای بــرون مــگذارکه عشق جمع پريشـان به آل ياسين است

امام صادق عليه السلام فرمود اميرالمومنين علی عليه السلام برای بار دوم مردم را به جنگ با معاويه تشويق کرد و چون مردم گرد آمدند به سخنرانی برخاست و فرمود: حمد از آن خدای يگاه يکتای بی همتاس. آن بی نياز و تنهاِِ که بذات خود بوده و از هيچ خلق را آفريده و نيرويي که بدان همه چيز عيان شده و او از همه چيز جداست.

برای او وصفی نيست که درک بشود و نه حدی که برای آن مثل آورند؛ هر گونه آرايش در تعبير برای بيان صفات او نارساست و هرگونه تغيير ستايش در آنجا پا در هواست؛ هرگونه روش انديشه عميق از ادراک ملکوتش سرگردان است و هر شرح و بيان جامعی برای نفوذ در مقام دانش او از خود رفته و ناتوان.

پرده های ناديدنی برابر کنه ذات نهان او آويخته است و خردهای تيزهوش و سرکش و باريک بين در پايين ترين مراتب حضرت او گمند. مبارک باد آن خدايي که دور بينی همتها به آستان او نرسد و بررسی عميق هوشها وی را در نيابد. برتر است برتر آنکه دوران قابل شمارشی ندارد و عمر بلند و وصف ارجمندش محدودش نسازد؛ منزه باد آنکه نه سر آغازش شايد و نه سرانجامش بايد و نه دنباله اش به نيستی گرايد.

منزه باد: او چنان است که خود خويش را ستوده و ستايش گويان به نمايش کمال حضرتش در نيمه راه بمانند. هر چيز را در آستانه آفرينش آن مرزبندی کرده و از شباهت به خود و شباهت خود به بر کنار ساخته؛ در هيچ مخلوقی اندر نشده تا توان گفت از آن بيگمان است و از چيزی خود را معزول نساخته تا توان گفت در کجاست و ليکن ذات منزهش به دانش آنرا فرا گرفته و ساختش را متقن نموده و آنرا در ياد خود سپرده. آنچه در زير پرده های ناپيدای فضا نهان است در علمش عطان است.

پردگيان بسته روی امواج تاريک شب را می داند و آنچه در آسمانهای بلند و زمينهای پست است بر او آشکار می باشد و بر هر کدام نگهبان و پاينده ای است و هر کدام بر چيزی فراگيرنده هر چه خود فرا گير است. يگانه است يکتاست بی نيازی است که پردش دورانهايش دگرگونش نسازد و ساختمان و آفرينش هيچ هستی به رنجش اندر نکند. همانا هر چه را خواهد به محض آنکه فرمايد باش، می باشد.

هر چه را آفريده ابتکار کرده، نقشه ای از پيش در ميان نبوده و رنج و تلاشی تحمل نفرموده. هر که سازنده است مايه ای خواهد که از آن بسازد و خدا بی مايه همه چيز را ساخته؛ هر دانايیاز نادانی دانش آموخته، خدا نه نادان بوده و نه از استادی آموخته؛ همه چيز را نيافريده به خوبی دانسته و از پديدش آن دانش تازه ای نيندوخته؛ آنرا پيش از پديد آوردنش چنان داند که پس از آفرينش آن.

چيزی را پديد نکرده تا سلطنت خويش را تاييد کند و يا بيم نيستی و کاستی از خود بگردند يا در برابر حريف ستيزه جو و هم چشم فزون طلب و شريک لجباز آز آن کمک بگيرد بلکه سراسر جهان آفريده هايی پرورده و بندگانی آستان بوسند.

منزه باد آنکه آفرينش هر آنچه دست بکار او شده و پرورش هرچه آفريده بر او سنگينی نيفتاده؛ و از ناتوانی و سستی آفرينش را به همين که هست خاتمه نداده؛ دانسته هر چه را آفريده و آفريده هر آنچه را دانسته. نه آنچه را آفريده بر اثر انديشه و علم تازه ای بوده است و نسبت بدانچه نيافريده شبهه و ترديدی داشته ولی سبب هر دو قضا نقض ناپذير و دانش نکته سنج و فرمان استوار اوست؛ خود را به يگانگی ويژه ساخته و به توحيد و مجد و نوربخشی تنها مانده.

حمد و سپاس تنها او را سزاست و مجد و بزرگواری حضرت او را رواست. برتر است از آنکه فرزندانی پذيرد و مقدس تر است از آنکه با زنان بياميزد؛ عزيز و والاست از آنکه همسر شريک شود؛ در آنچه آفريده ضدی ندارد و در آنچه دارد همانند و همطرازی برايش نيست. احدی در ملک او شريک ندارد؛ يگانه يکتای بی نياز و روزگار برانداز و جايگير عمر هستی. آنکه هميشه بوده و هميشه باشد. يگانه و ازلی پيش از آغاز روزگار و پس از گذشت امور سراسر جهان.

آنکه نه برافتد و نه تمام شود؛ بدين روش بستايم پروردگارم را؛ نيست شايسته پرستشی غير از خدا. بزرگواريست وه چه بزرگ! والايی است وه چه والا! عزيزيست وه چه عزيز! و برتر است از آنچه که ستمکاران به ناحق درباره او گويند بسيار بسيار.

دريافت فايل اين مقاله

طراح سايت: مهدی فرهی کيا
farahikia_m@yahoo.com