فهرست عناوين

  صفحه اصلی

  نشانی های ادواری

  تاريخچه هيئت

  اعضای هيئت امنا

  زندگينامه مرحوم توتونچيان

  اسامی شهدا و مرحومان

  مقالات

  تماس با ما

لوگوی ما:

گوشه ای از مداحی حاج محمد باقر کوچه مشکی در شب عرفه در حرم حضرت عبدالعظيم

آخرين به روز رسانی:
->


مقالات>آنچه به اجمال درباره الله بايد بدانيم (حاج محرم عظيم نژاد)

ترا که عشق و محبت مرام و آيين استنصيــحتی کنـــم ات راه زندگــی اين اســـت
ز جــمـع دل شــدگان پـای بــرون مــگذارکه عشق جمع پريشـان به آل ياسين است

الله نام خاص پروردگار است و می گويند معنی الله ذاتی است که همه صفات کمال را دارا می باشد. اسمهای خداوند همه صفت هستند و مشتق: مثل خالق و عليم و رازق و حکيم و امثال اينها. فقط لفظ الله را اسم خاص - علم - دانسته اند.ولی باز کتب تفسير و حديث و ادب درباره اين نام هم گفت و گو می کنند و می گويند که از وله بمعنی تحير مشتق شده است، يا از اله بمعنی معبود می باشد.

در صورت اول يعنی ذاتی که عقول و خردها در فهم و درک و شناختنش سرگردنند و در صورت دوم يعنی معبود حقيقی و سزاوار پرستش. لفظ اله به معنی معبود در قرآن مکرر و فراوان بکار رفته چه معبود حق و چه معبود باطل و همين لفظ است که پس از داخل شدن حرف تعريف ال الله شده يعنی آن معبود معلوم و شناخته شده حقيقی و اسم برای خدا قرار گرفته است (الاله بوده و الله شده است).

در اين صورت بايد ديد لفظی که بمعنی معبود ذات سزاوار پرستش و شايسته عبادت است چگونه بمعنی ذات جامع جميع صفات کمال خواهد بود. و چون حقيقت اين مطلب (عبادت) اظهار بندگی و خشوع قلبی کردن و شکر انعام و ستايش و احسان و اکرام نمودن است با اين معنی پرستش به معنی جامعش جز در بابر مولا و ارباب و پروردگاری که واقعا جميع نعمتها از اوست و همه طور قادر بر سود و زيان رساندن و سعادت و شقاوت بخشيدن است جايز نمی باشد.

بنابراين، بايد خدايي را عبادت نمود که ما را وجود بخشيده و پرورانده و روزی داده است و آفريدن و خلق کردن و حيات و شعور بخشيدن و روزی دادن مستلزم داشتن قدرت و حيات و اراده و علم و حکمت و اوصاف کماليه ديگری است چنانکه نشانه ها و آثار قدرت و حکمتش در همه کاینات و مخلوقات شاهدند. قدرتش بينهايت و علم و حکمتش کامل است يعنی قدرتی است شکست ناپذير و علمی است که جهل در او راه ندارد و همچنين ساير صفات خدای سبحان.
اين است معنی جامع جميع کمالات بودن که از الله فهميده می شود.

دريافت فايل اين مقاله

طراح سايت: مهدی فرهی کيا
farahikia_m@yahoo.com